2007/03/14

PAGTAPOS SA BANSAY-BANSAY

PAGTAPOS SA BANSAY-BANSAY
Ending a Training

Karon gitapos ta ang bansay-bansay.
Now, we end this training

Kadiyot, makamuot
For a moment, entertaining

Aron mabulawan ang lapokon tang umahan.
To turn to gold our muddy fields.

Ug unya dalitan nyo ako
Ang you will offer me

Sa lamian ninyong pagkaon,
Your palatable foods,

Laylayan nyo unya ako
Then you will sing for me

Sa saloma sa sanag nga adlaw
The song of a bright day.

Hubugon nyo unya ako
You’ll make me drunk

Sa mga mabulukong pungpong sa inyong pasalig
With the colorful blooms of your promises

Nga ang amo unyang giawit
That what we sing

Dili madala sa baha sa kalimot
Will not be carried away by the flood of forgetfulness

Ug ibanlas sa honasan sa kawad-on
And swept in the sandbars of nothing.

Ayaw, ayaw, intawon
Don’t, please don’t

Ako hatagi sa alak sa malimuton.
Give me the wine of the forgetful.

Kadaghan na ako malup-og
Many times I have fallen

Sa mga bulak sa dila
To the flowers of the tongue

Sa libuan ka gradwado sa pagbansay-bansay
Of a thousand graduates of trainings.

Igo na nga ipabalon ninyo kanako
It is enough that you send me

Ang inyong mga katawa ug pahiyom
Your laughter and your smiles

Gaposon ko unya kini
I’ll tie them down

Uban sa inyong gidamgong kauswagan
With your dreamed progress.

Nabilin ko na ang tipik
I have left a part

Sa akong hunahuna
Of my brains.

Bubui unya kini sa panlimbasog
Water them with your struggle

Iyawat, iyawat
That someday

Sa atong utrong panagkita
When we meet again

Maghakopay kitang malipayon
We will greet ourselves happily

Tungod sa mga damgong nakakita na
Because our dreams had finally

Tinood nga kalambuan
Found true progress.

(Linconan, Bonifacio, Mis. Occ.)

Panginhas dire