2007/03/14

PAGTAPOS SA BANSAY-BANSAY

PAGTAPOS SA BANSAY-BANSAY
Ending a Training

Karon gitapos ta ang bansay-bansay.
Now, we end this training

Kadiyot, makamuot
For a moment, entertaining

Aron mabulawan ang lapokon tang umahan.
To turn to gold our muddy fields.

Ug unya dalitan nyo ako
Ang you will offer me

Sa lamian ninyong pagkaon,
Your palatable foods,

Laylayan nyo unya ako
Then you will sing for me

Sa saloma sa sanag nga adlaw
The song of a bright day.

Hubugon nyo unya ako
You’ll make me drunk

Sa mga mabulukong pungpong sa inyong pasalig
With the colorful blooms of your promises

Nga ang amo unyang giawit
That what we sing

Dili madala sa baha sa kalimot
Will not be carried away by the flood of forgetfulness

Ug ibanlas sa honasan sa kawad-on
And swept in the sandbars of nothing.

Ayaw, ayaw, intawon
Don’t, please don’t

Ako hatagi sa alak sa malimuton.
Give me the wine of the forgetful.

Kadaghan na ako malup-og
Many times I have fallen

Sa mga bulak sa dila
To the flowers of the tongue

Sa libuan ka gradwado sa pagbansay-bansay
Of a thousand graduates of trainings.

Igo na nga ipabalon ninyo kanako
It is enough that you send me

Ang inyong mga katawa ug pahiyom
Your laughter and your smiles

Gaposon ko unya kini
I’ll tie them down

Uban sa inyong gidamgong kauswagan
With your dreamed progress.

Nabilin ko na ang tipik
I have left a part

Sa akong hunahuna
Of my brains.

Bubui unya kini sa panlimbasog
Water them with your struggle

Iyawat, iyawat
That someday

Sa atong utrong panagkita
When we meet again

Maghakopay kitang malipayon
We will greet ourselves happily

Tungod sa mga damgong nakakita na
Because our dreams had finally

Tinood nga kalambuan
Found true progress.

(Linconan, Bonifacio, Mis. Occ.)

Fotbol

Fotbol

May mga batang nagdula og fotbol, udtong tutok,

panahong di layaw ang anino,

human sa dinalidaling paniudto sa balong mais ug
malanse,

nanggitiniil sila tanan, gawas sa usang nagsapatos.

Kasagaran nagputi og t-syirt, lagom na og dinula

ug pagkadagma o kaha wa gamiti og Tide o Ariel

sa nanay nga nangiyawat na lang sa Argo.

Kasagaran nanggisyort, lainlaing katas-on,

gawas sa usang nagpantalon.

Ubos sa makapagtong nga kainit, nagdagandagan sila

og sinipa sa bolang naitom na og dinula.

Ang ilang goal duha ka bato ug semento ilawm sa
mahogany,

ang usa duol sa seawall nga natipak na sa balod

kay seguro kulang ang gisagol nga semento.

Gipaningot na sila og nalipong na ang bola

og binalikbalik, wa gihapon makasulod sa goal

ug nangandoy sa katapusan, sa bagting nga mao

na ang pagsugod sa klase.

Hangtud kini nasipa sa usa ka karaang bugoy

nga kalima na naggreyd por.

Nasagang apan nasipa pagbalik

sa karaang bugoy nga sa kapungot,

misipa sa bola nga mihadyong sad

sa kahanginan,

nakurat ang tibalas sa sanga sa talisay,

misungsong sa kawanangan, milupad, milupad,

lagbas sa seawall, lagbas sa baybayong balasong itom,

ngadto sa nagbulang tubig sa kadagatan.

EL CUEZON
Marso 16, 2005
Plaridel, Misamis Occidental

MISAGUBANG KAMI OG GUBAT SA MGA PULONG

MISAGUBANG KAMI OG GUBAT SA MGA PULONG 1

Misagubang kami og gubat sa mga pulong
nga among gihunghong sa kahanginan
o sa mga papel
aron luwason ang nagkanihit nga kagulangan.

Mga pulong lang ang among hinagiban,
ang pinakamaayong hinagiban.

Di mi putiog itlog nga way bagani, armas o hiyas.
Aduna miy mga pulong
ug among tinipong kaisog
sa atong mga pangutanang natubag.
Daghan mig pulong, oo,
pero dili kami hanginan, nagpakaaron- ingnon.

Ang among mga kaaway hanas sa salamangka
para tabunan ang bulingong pader.
Gipamurikat na nila ang atong kinabuhi
uban sa ilang mga ikog.

Misagubang kami og gubat uban sa among mga pulong.

Ako ang panday sa pulong
nga maghimog pusil ngadto sa igsusulat,
espada ngadto sa stylus.

Akong ipagaway ug ipakayab ang balak sa akong kasuko
ug ang kasuko sa akong balak.MISAGUBANG KAMI OG GUBAT SA MGA PULONG 2

Mahimo nilang paundangon ang akong panuigon
Pero dili ang pagbuhagay sa akong mga pulong,
Dili sama sa naithang sapa,
sama sa bugwak, sa suba nga gikan
sa may hugot-pagtoong kusog sa Himalayas.
Ang mga tawo moinom sa akong mga pulong, maligo
samtang ang mga buang malumos sa iyang kalawom o
kamabaw.

Mapahunong nila ang akong panuigon
ug mailong tuwapos ang wa ko pa igawas nga mga anak.
Dili lamang dugo ang modagayday sa akong mga samad
kundili mga pulong, way katapusang pulong nga nakutlo
ko
sa akong mga paglibod-suroy sa katubigan ug kamad-an
sa akong pagkaFilipino nga gitago sa mga salag sa
akong kasingkasing. .
Mga pulong sa kasuko, kalipay, kaguol, katam-is
sa iyang higdaang bato.

Moabot nga pula ang akong mga pulong,
kauban sa dugo sa mga igsoong mitaliwan,
sa dugo sa mga kahoy, hayop, liso
nga nawala na gayod.

Mas maayo pang mamatay nga naligo sa ihi ug dugo sa
kagulangan
kaysa mabuhi og dugay nga namuti sa kahadlok,
naghumol nga daw kabaw sa mga hungihong lamang sa
kaisog,
nagkurog sa kawalay silbi, kahasol, kadaut.

Sa dugayng panahon, nagpuyo ako nga nagkurog,
sa anino sa giwakwak nga kalibutan.

Mibalik na ang akong kolor.
Karon napildi na
ang leukemia sa atong mga karaang kahadlok.

EL CUEZON

SA CATADMAN MANGGA

Puno sa pagmahal
ang hapuhap sa balod
sa nawong sa lapyahan
dungan sa iyang mga hunghong
sa malinawon niyang panaw.

Full of love
is the caress of the wave
on the face of the seashore
as she whispers
of her peaceful journey.

Nabati ko ang iyang hapuhap
sa akong dughan.
Nadunggan ko ang iyang hunghong
sa akong alimpatakan.

I heard her caress
in my heart.
I heard her whispers
to my mind.

Gisabwag sa adlaw
ang bulawanon niyang kainit.
Mihimo og dalan sa kaasulan.
Ang mga bidlisiw misakay-sakay
sa mga balod nga way kakutas
sa iyang paghapuhap, paghunghong
sa lapyahan.

The sun disperses
her golden heat.
It made a road in the blueness.
The sunrays rode
on the waves without stopping
its caress, whispers
on the beach.

Gidakop ko ang bulawang kainit
aron sigaan ug magkalayo
ang balak kong gihuptan
.
I caught the golden heat
to ignite it so it would set on fire
the poem I hold

EL CUEZON
Misamis Occidental

2007/03/10

Angay Ulian

Pagkalami gyod sa kinabuhi
nga atong napuy-an ug
nahibaw-an.

Magtulo akong laway
sa lab-as nga kinilawng
giseboyasan.

Bugnaw nga bahaw
parat ang bulad, suka sa platito
mohamis og plato.

Ang saging 'labing-labing' sa uma
Tam-is nga bunga sa yutang
gihigugma.

Basta busog lang ang kagutom.
Basta puno ang dughan sa kalinaw,
magmalipayon.

Sa tabok dagat, daghang panaad.
Apan ang damgo dili makab-ot,
kay gihikalimtan.

Ibabaw sa dagat naglupadlupad ang sayawsayaw
Ubos sa pughaw'ng langit, ang duha ka bata
nagdula.

"Tamsi...Tamsi...
Asa motugpa...
Direeeeeeeeeeeeeeeee!"

Sa Yuta, Kabukiran ug Kahigalaan
Ang Kagikan, ang kinabuhi
Angay ulian.


Akoy
03.03.2006Bay Akoy,

Lapad

lawom ang dagat...

daw ang kinabuhi...

buot ko kining tugkaran

apan sa matag langoy ug sawon

mubalik gayod pagtunga sa ibabaw

makalumos, makakapoy, makatagbaw

sama sa mga isda nga way kinutoban dapit nga tuyok-tuyokan

apan bisan pa man sa kadako sa ilang wanang gilangoyan

may panahon gyod nga sila masulod

mabitik sa pukot, baba masangit sa taga'

sa kutsilyo sila pagapikason

ituslo sa dagat nga ilang gigikanan

padungag sa kalami sa ilang kalawasan

painitan sa naglagitik nga siga sa adlaw

pagkalami sa BUWAD....

pinirito, sinugba ...

paresan sa sukang sinilian...

uban sa bahaw nga nabuntagan...

pagkalami sa kinabuhi Bay....


Yani


Halok sa Lapyahan

Nagdumili nga mohalok, giuhaw
sa kahiladman nga ulianan sa tanan
nga panahom kun sugilanon. Ang balak
dili buot mabahaw ang mga kagahapon nga
usahay motumaw matag karon, makigsayaw
sa yogyog sa tambol nga nahubog sa lanog sa
kaugalingong tunob. Ug Mitungha ang kahayag
sa adlaw nga miduaw sa gialimongawang damgo
kon tinuod ba ang tanan nga mitumaw sa kahilom.

Hapdos ang dughan sa napukaw nga kamingaw sa
higala nga nipanaw sa kasadpan, nga dugay ng wa
mahimamat pag-usab, usa ka laylay sa kagahapon,
makakabig gyod sa katam-is sa paghalad sa talad-
halaran sa kahidlaw, tuboran sa mga tanghaga sa
kahiladman, nga sama sa pughawng dagat nga gi-
uhaw sa dula kun pasundayag sa parat-parat og
lami-lami nga kinabuhi. Ang halok sa aping sa

Lapyahan, kamatayon sa balod. Human og
kiay-kiay, layog-layog sa panahon, bisan
makab-ot ang gitinguha nga lapyahan,
ang damgo mahanaw ra gihapon, sa
init sa adlaw matunaw, mahiuli sa
gihapon, balik sa kahiladman,
sa walay katagbawan nga
kahidlaw, hangtod nga
mahimatngonan, diay
ang balod ug dagat,
dili duha ka binuhat,
diay Usa ra, nahiusa
sa kanunay. Ug ang
mga kiaykiay sa balod
nga nalumay sa kalipay,
nga naghandom sa halok
sa lapyahan, mosapnay sa mga
balas sa iyang kulamoy ug dughan,
mohalok sa ngabil sa baybayon, ug aron
lang diay mahibulong...tanang butang lumalabay.

Kamatayon sa balod ang halok sa
lapyahan. Ang katumanan sa damgo ug
tingusbawan, maoy iyang kataposan. Mahigmata,
hinaot pa unta, sa iyang paghiuli sa
kahiladman, sa kahimatngonan nga way
katugkaran. Diay, dili siya usa ka balod, diay Siya...

Ang Dagat, nagasapnay sa tanang
balod sa kinabuhi. Siya ang kaalam sa
nga nagatan-aw sa tanang kahibulongan. Siya
ang buhing kahimatngonan,
nga taliwala sa kahilom,
nagatungha, nagaduaw,
nagatan-aw sa
tanang pasundayag
sa kamatayon
ug pagkabanhaw,
nagapahiyom
sa balod nga
gadumili
paghalok sa
lapya-
han.
..
.


Akoy
02.03.2006

hinagdaw ni Bay Jesse

Tipik sa Kahiladman

Nindot ang kahiladman
sa dagat, may kainit
may kahilom, daghang nagpaluyo sa
kadulom...
di matugkad nga kalalom.
Sa iyang atubangan...
igo na ang kahibulong...
kay lalom pa siya sa tanang pulong
ang kahingangha lapad pa sa balak.
Kay way ikatandi sa kalalom sa kinabuhi?

Bisan ang garay kun balak,
tipik lamang sa kinatibuk-an,
sama sa usa ka kutsiritang ginamos
nga gisilian ug gipaasloman, nga
gikan pa sa panon sa bolinaw
ug tubig-asin nga hinaw-as gikan sa
tinipigang kahilom sa kahiladman,
unya sa paghikay ug sa pagdimdim niini,
sa usa ka kinumot nga bahaw sa kagahapon
kun lab-as nga karon
matilawan ang kalami sa parat
nga kahimtang, dayon...
moabli ang gana sa kaugmaon,
mosipa na, mosiba pa.

haaaaaaaaay may ginamos pa dihaaaaaaaa?

Akoy
02.03.2006
Date:
Thu, 2 Mar 2006 06:14:45 -0800 (PST)
To:
bisaya@yahoogroups.com

Bay Dan,

Nahibong ka sa akong kahilom..

Nahibong sad gani ko....

Kining kahilom bunga sa daghang nasinating pagbati ...

Dili igo ang mga pulong sa paghulagway niini

Buot ko kining iladlad pinaagi sa awit apan way musika nga mugawas..

Garayon pinaagi sa mga binisayang pulong, tinagalog o iningles ba hinuon...

Apan bisan pa... naglibog ang akong kahiladman

Daw way mga titik, pinulongan, awit o balak nga makaladlad...

Ako mismo nahibong usab...

Usahay makaingon ko nga dili ba kaha ni dina sa pag-usbaw sa edad

o di kaha sa katugnaw sa panahon nga manuhutsuhot sa kaunoran

sa kamingaw sa yutang natawhan

sa pagbalik lantaw sa mga kagahapon

sa kalubog sa umaabot

sa kadaghan sa giatiman

sa kalipay sa usa ka inahan

sa gugmang gibatunan

Ambot unsay hinungdan...

dili kaha ang paglimod sa hinungdan

mao ang hinungdanan?

Makalibog usahay ang kinabuhi...

alang kanako bugtong kahilom lang

usahay ang makatubag sa maong kalibog....

.......

Apan Bay Dan kay imo mang gihisgutan ang akong pagka-apil-apilon...

Pwes, paabuta kay basin maghilom hilom lang gihapon... hehe!


Yani


Ang Balak

Ang balak sama
Sa dagat.
Nindot ang ibabaw
Apan sa imong pagsawom
Mas may nindot pang dili matugkad
Sa mga gingi sa lusay
Nangasangit ang samarong
Metapora
Sa wa matandog nga gingharian
Sa mga sirena

Tomas

Tubag

Unsa may tubag nimo sa imong pangutana?
Asa dapit ang kalainan sa puti og itom?
Kanus-a man ang utlanan mahutdan og sinugdanan?
Diin man kuhaa ang katarong diha sa katarongan?

Tubaga ang pangutana,
Pangutan-a ang tubag,
Husaya ang kagubot,
Gubta ang kahusay,

Masabtan pa ba ang kaha ang salabotan?
Nakatugkad ka ba sa gilawmon sa lim-aw?
Nabati na ba nimo ang pinisik sa habo-habo?
Asa man hipalgi ang ugma sa kagahapon?

Jesse

ang pagbaklay

hapit na mahuman
bisan nga walay kasiguroan
kun mao ba ang pagapadulngan
tungod sa kakapoy
sa kaluya
mawad-an kaulihan sa kahayag
mawala ang hinungdan
niining tanan
ang katawhan mapul-an
kadugayan

"miabot na kita
mao na kini ang atong gihagu-an
taman ra kita dinhi
sa atong yuta"

pedro 3/8/07

nagsalig ka lang oh pinangga

walay makiglalis sa imong kaanyag
makiglumba sa panon
sa panahon
masud-ong lamang ang imong panagway
kausaban
kalainan
labaw sa tanan ikaw
oh kausaban
pagkadali mo diay nga makalimot

kausaban
nganong adunay sama kanimo
oh kausaban


pedro 3/8/07

Pilyo

Ang pilyo kong amigo
Pangalan niya Hilyo
Moadto mi sa merkado
Ang mata mag-likoliko

Hilyo ka-pilyo mo!
Sininag mugbo imong gusto!
Liog mo mimubo
Sigeg panglili sa naligo

Hilyo kabarako mo!
Higalhigal imong gusto
Pauli sa inyo
Baboy ka ug kadugo

Pilyo! PIlyo! Pilyo!Danilo Maglasang

2007/03/09

Tinghulaw sa Balak

Kon wa nay dahon nga
Silhigon si Lola Perping mabuntag

Kon wa nay hilak sa duyan sa
Karaang payag daplin sa kamaisan

Kon wa nay siloy maglalay
Sa iyang mga piso

Kon wa nay mokawos sa
Karaang atabay sa laguna

Kon wa nay mangharanang
Bisrak sa baybayon

Kon wa nay motag-an sa mga
Tigmo ilawom sa landong sa mangga

Kon wa nay mohandom sa
Karaang sista

Kon wa nay maminaw
Sa mga garay sa tinghunas

Bay Tomas

2007/03/08

Hain na man ang mga balak dinhi?

hain na man ang mga balak dinhi?...
naughan ba usab sama sa buwan sa ting'init?

nagpangita ang akong kahiladman
gimingaw
nangandoy
naghuwat

sa balak
binisaya...

Yani

----------
Mapugngan Pay Unos

Pugngi ang ulan sa kamingaw,
hagita ang kilat sa kahidlaw ug
buntoga ang dalogdog sa kahilom

Sud-onga ang tanaman sa kalubihan,
bulok sa katahoman
dayandayan sa mga palwa ang kalunhaw sa
halangdong barog
sa habog nga bantayog
ibabaw sa yutang mapaubsanon
nga nabus-ok ang dughan sa
katam-is sa iyang kamanggihatagon
sa tanang mohangad sa pughaw nga langit
sa nangawaykaway nga mga lukay
sa himaya sa kaputli sa mga lumalabay nga
panganod mabdos sa kainit sa adlaw
nga hari sa buhing kinaiyahan...
sa kauhaw ug katagbawan


Hubog ang nanitsit nga tamsi
sa nahulog nga lubi
nga mibagdok sa bagtok nga yuta
kay iyang kapalaran ang mahiuli ngadto sa
gamot
sa kagikan,
sa kasegurohan
nga way kapakyasan...

Halapad ang kabanikahan
ug madanihon ang kabukiran
gatago sa mga tinipigan...
Samtang si Inday naligo ilalom sa kilomkilom
Ug si Ondo nga makugihon mokagod
nangandam pagsigop sa gata
sa sinabwang kalabasa...

Mapugngan pay unos...
apan dili mapugngan ang
umalabot nga katagbawan
sa Yuta.

Akoy
2007.03.06

----------
Musika
Ang paggitik sa amihan sa kadahonan
Di ba gitara usab?
Ang pagpakpak sa kamot sa bata
sa milabayng panganod
Di ba tambol usab?
Ang pagdagayday sa sapa
Di ba biyolin usab
Ang paghunghong sa pulong sa gugma
Di ba awit usab?
Ang musika mao ang tawo
Ug ang tawo mao ang simponiya
sa dakong konsiyerto sa kinabuhi
sa kalalangan.

Tomas
---------

Bitaw!


:) Akoy
2007.3.7

----------
nia yani:

ang baktin nga kusog molangoy
sa isla sa kamoteng kahoy
mikalit lang og danguynguy
kay siya diay gikapuy.

misumbong siyas iyang nanay
nga usa ka dako nga anay
gihakupan siyag kamungggay
gipakaog bugon nga kamay

...

Mario

Mapugngan Pay Unos

Mapugnan Pay Unos

Pugngi ang ulan sa kamingaw,
hagita ang kilat sa kahidlaw ug
buntoga ang dalogdog sa kahilom

Sud-onga ang tanaman sa kalubihan,
bulok sa katahoman
dayandayan sa mga palwa ang kalunhaw sa
halangdong barog
sa habog nga bantayog
ibabaw sa yutang mapaubsanon
nga nabus-ok ang dughan
sa katam-is sa iyang kamanggihatagon
sa tanang mohangad sa pughaw nga langit
sa nangawaykaway nga mga lukay
sa himaya sa kaputli sa mga lumalabay nga
panganod mabdos sa kainit sa adlaw
nga hari sa buhing kinaiyahan...
sa kauhaw ug katagbawan


Hubog ang nanitsit nga tamsi
sa nahulog nga lubi
nga mibagdok sa bagtok nga yuta
kay iyang kapalaran ang mahiuli ngadto sa
gamot
sa kagikan,
sa kasegurohan
nga way kapakyasan...

Halapad ang kabanikahan
ug madanihon ang kabukiran
gatago sa mga tinipigan...
Samtang si Inday naligo ilalom sa kilomkilom
Ug si Ondo nga makugihon mokagod
nangandam pagsigop sa gata
sa sinabwang kalabasa...

Mapugngan pay unos...
apan dili mapugngan ang
umalabot nga katagbawan
sa Yuta.

Akoy
2007.03.06

Panginhas dire