2007/05/01

FRAT NIGHT

Mikaratil ang sonata
The music was fast

nga naggukod sa among
running after our

batan-ong hunahuna.
young minds.


Mipondo ang among lawas,
Our bodies stood still,

nagpadakop, nakurat
captured, frightened

sa kiat nga mga awit.
by the sexy songs.


Miugot-ugot
Creak

ang mga lapalapang
did our soles,

gigitik sa sonata.
tickled by the tunes.


Sa ilawm sa gihabolang
Beneath the blanketed

lamesa, manggiulawong
table, our pairs of shoes

mananayaw ang among sapatos.
were shy dancers.


May gahom ang igat
Their sexy songs

nilang huning mihigop
were powerful in sucking

sa daghang hunahunang gidaoban.
many minds aflame.


Gipadilaab nila ang mga sugang
They set on fire the many

de-kolor, gipintalan niini
colored lights,t painting with its colors

makadaghan ang palibot.
the surroundings so many times.


Lain-laing kolor, lihokang
Different colors, moveable

kalayo sa atop ug dingding ,
flames in the ceiling and in the walls,

naglibot-libot daw aliluyok sa kagabhion.
circling like twisters of the night.


Gidalitan nila kamig ilimnon
They offered us drinks

sa among kurat nga kabatan-on,
in our frightened youth-hood,

paris sa introduksyong kalan-on.
the pair of the food introduction.


Ang among mga baso
Our glasses are

daw way kapun-an
never filled,

sa lawm namong tutunlan.
with our bottomless throat.


Namulak ang among dila
Our tongues bloomed

og mga bunga sa imnong gamhanan,
with the fruits of powerful drinks,

lihokang babaye ang sonatas kahiladman.
the music of our emotions were like horny women.


Giaghat kami sa bigaong mga huni
We were enticed by the sexy songs

aron buhian ang among kaulaw,
to let go of our timidity,

isayaw ang kaulag sa batan-ong dughan.
and dance the lust of our young hearts.EL CUEZON

1998 February 27
Invited to the Alpha Phi Beta Frat Night
Malcolm Hall
UP Diliman, Quezon City

Panginhas dire