2007/05/01

GISUOT NIYA ANG IYANG KAULAY NGA DAW MAHALONG ALAHAS

She Wears Her Virginity Like a Precious Jewel


Gisuot niya ang iyang kaulay daw mahalong alahas,
She wears her virginity like a precious jewel,

nga makatawag og pagtagad pero natago sa kailaloman
making it so noticeable yet hidden in the depths

sa mga lukot sa iyang lawas ug sanina,
of her folds of flesh and clothes,

ginahinloan, kung mahimo pa lang, kada oras, morag mahalong alahas,
cleaned, if possibly, hourly, like a precious jewel,

mahalon kining alahas, ang way tugbang nga alahas.
it is a precious jewel, the priceless jewel.

Ang pinakahumok ug pinakamahal.
The softest yet the dearest.

Wala pa gyud ni niya ipakita kang bisan kinsa
Never did she show it to anyone

Anha na kung human sa altar
Yet until after the altar

kay ang iyang kaulay daw mahalong alahas.
for her virginity is like a priceless jewel.

Sa iyang pag-inusara sa iyang mga damgo,
In her solitude of dreams,

iya kining gitagoan sa mga katuigan nga daw mahalong alahas
she keeps it for posterity like a priceless jewel

nahawiran lamang sa iyang mga kamot,
touched only by the flesh in her hands,

nahapnoy sa pinakahumok nga sabon sa mga sabon,
tenderly with the softest soap of soaps,

bubho sa tanang bubho,
shampoo of all shampoos,

panghinlo sa tanang panghinlo.
cleaners of all cleaners.
Kinahanglan kining presko ug mahinlo, sama sa mahalong alahas.
It must be fresh and clean, like a priceless jewel.

Aron iyang masuot, gihalaran sa iyang pagkatago
So she could wear it, adored in its secrecy

sama sa pagpangandoy sa mga kalalakihan, duol ug layo,
as imagined by men, in and out of sight,

nga gustong moangkon ani usa ka adlaw ugma puhon.
who wish to possess it one day.

Pero ang iyang kaulay usa ka mahalong alahas
But her virginity is a priceless jewel

ug ihatag lamang niya kini
and only will she give it

human sa altar.
after the altar.


Gisuot niya ang iyang kaulay sama sa mahalong alahas.
She wears her virginity like a priceless jewel.

Ang ikaduha niyang pagkaulay.
Her second virginity.
EL CUEZON
Nacional, Jiménez
Misamis Occidental

Panginhas dire