2009/08/21

ವಲ ಗಯೋದ್ ಮಗ್ದಹೊಂ ಅಂಗ ಹಂಗಿನ
ನಗ ಹಂಗಿನ ಲಾಂಗ್ ಗಯೋದ್ ಸಿಯ
ಹಂಗ್ತೋದ್ ಸ ಹಂಗ್ತೋದ್
ಸ ಇಯಂಗ್ ಕಿನಬುಹಿ

Panginhas dire