2009/08/21

ವಾಟ್ ದೊಎಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಟು ಸತಿ
ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾರೆವೆರ್?

ಲೋವಿಂಗ್ ಯೌ ಲವಿಶ್ಲ್ಯ್ ಹಸ
ಬೆಕಾಮೆ ಮೈ ಪೈನ್

ಇ ವಿಶ್ ಇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿಟ್
ಬಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇ?

Panginhas dire